Klinvest d.o.o.  
 
Novosti
02.03.2007
Nova spletna stran

Kontaktni podatki
Klinvest d.o.o.
Jelenčeva ulica 1
4000 Kranj

Tel: 05 902 38 43
E-pošta:

Nadzor

Podjetje KLinvest d.o.o. je registrirano in opravilno sposobno izvajati nadzor nad gradbenimi, obrtrniškimi in inštalacijskimi deli na vseh vrstah objektov pri visokih in nizkih gradnjah.

Kaj je nadzor in kdaj ga potrebujemo ?

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Poleg tega nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov ali gradnjo v lastni režiji, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje. Če investitor sam ne izpolnjuje pogojev za izvajalca oziroma nadzornika, je njegova odločitev, pri kateri pravni oziroma fizični osebi bo naročil gradnjo oziroma izvajanje del in opravljanje gradbenega nadzora, prosta pod pogoji, ki jih določa zakon.

Nadzor nad gradbenemi deli je lahko dokaj raztegljiv pojem. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo za formalni nadzor, pri katerem je pomembno zgolj pridobiti vse ustrezne papirje. V drugem primeru lahko nadzor nad gradbenimi deli obsega nadzor kakovosti in količin, pri čemer se cene gibljejo od 1,4 do 1,7 % od investicijske vrednosti objekta. V tretjem primeru, ko generalni izvajalec ne izvaja tudi koordinacije del na objektu (kar ni najbolj običajno), pa nadzor nad gradbenimi deli vključuje tudi celotno koordinacijo obrtnikov, inštalaterjev in ostalih, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. V tem primeru se cene za nadzornika gibljejo od 3 do 5 % od investicije. Ker se običajno za individualne stanovanjske hiše ne zahteva uporabnega dovoljenja, razen, če se v hiši ne upravlja registrirana dejavnost . s.p., d.o.o.,. . Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela. Pametno je imeti nadzornika še pred izbiro izvajalca, saj bi moral nadzorni sodelovati tudi že pri podpisu pogodbe z izvajalcem.

Kakšno delo opravlja nadzor?

Dela, katera nadzornik opravlja v okviru zakonsko predpisanih obveznosti so:

 • Da vodi nadzor nad gradnjo oziroma fazo gradnje v skladu s prejetimi navodili, v skladu s projektno dokumentacijo strokovno in solidno po veljavnih tehničnih normativih in standardih, ter v smislu dobrega gospodarja, skratka po pravilih stroke.
 • Da sodeluje pri celotni investiciji investitorja z vsem razpoložljivim znanjem in opremo.
 • Da skrbi nad kvaliteto izvajanja del podizvajalcev in izvajalcev posameznih del in faz gradnje investicije.
 • Da spremlja aktivno potek investicije - gradnje in o tem sproti obvešča investitorja.
 • Skrbi za nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami.
 • Skrbi nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov.
 • Skrbi, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.
 • Da investitorja pravočasno obvešča o vseh napakah, pomanjkljivostih ali spremembah, ki jih ugotovi v času gradnje.
 • Skratka, da investitorju pomaga pri investiciji do uspešnega zaključka dogovorjenega obsega del v smislu dobrega gospodarja in na splošno zadovoljstvo investitorja.

Dela, katera kot nadzornik opravljamo poleg navedenih in zakonsko predpisanih obveznosti:

 • Pomoč pri pridobitvi solidnih in zanesljivih izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
 • Izdelav analiz prispelih ponudb ter ocena ponudb na podlagi dogovorjenih kriterijev.
 • Priprava osnutkov pogodb za izvajalce in podizvajalce
 • Koordinacija na gradbišču na željo investitorja: med posameznimi izvajalci v primeru, kadar tega ne počne glavni izvajalec.
 • Izdelava obračuna izvršenih del
 • Pridobitev dokumentacije za tehnični pregled
 • Pomoč pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Po dogovoru in v primeru zahtevnih objektov opravljajo predstavniki podjetja Klinvest d.o.o. tudi funkcijo odgovornega nadzornika.

Kaj o nadzoru govori zakonodaja?

IZSEK IZ ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (citirano):

4. Gradbeni nadzor

85. člen

(nadzornik)

(1) Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

(2) Investitor, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za nadzornika, lahko gradbeni nazor opravlja sam ali pa ga poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika po določbah tega zakona.

(3) Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov v lastni režiji se lahko poveri posamezniku, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

(4) Določbe o obveznosti zagotavljanja gradbenega nadzora ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov.

86. člen

(pogoji za odgovornega nadzornika)

(5) Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega nadzornika.

(6) Gradbeni nadzor nad gradnjami zahtevnih objektov lahko opravlja samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov, gradbeni nadzor nad gradnjami manj zahtevnih objektov pa lahko opravlja posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno projektiranje manj zahtevnih in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del.

(7) Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora, imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje posameznih del.

(obseg opravljanja del odgovornega nadzorstva)

(1) Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.
(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.
(3) Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.
(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

2007-2021 Klinvest d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Domov | Nadzor | Projektiranje | Inženiring | Popisi | Reference | Podjetje | Piškotki | Pravno obvestilo   Stran poganjaEASYWEB